Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Obchodné meno: K48 s.r.o.
Sídlo: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36821870

Kontaktná osoba: Marián Adamský
Webová stránka: www.petelen.sk
Tel. číslo: +421 907 238 867‬
E-mail: adamsky@remgroup.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia predzmluvných vzťahov s potencionálnymi záujemcami o kúpu nehnuteľnosti (dotknutými osobami) a následné uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam patriacim pod projekt PETELEN.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov o kúpu nehnuteľnosti (dotknutých osôb) potrebné najmä na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, telefónne číslo, emailová adresa a bankové spojenie pri fyzických osobách; titul, meno a priezvisko pri štatutárnych orgánoch právnických osôb.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o kúpu nehnuteľnosti v rámci projektu PETELEN po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb. Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami prevádzkovateľ nezverejňuje a neposkytuje tretím stranám vynímajúc osoby, ktoré má prevádzkovateľ zazmluvnené za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu s dotknutými osobami. V prípade, ak by mal prevádzkovateľ záujem spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely priameho marketingu a zasielania newsletterov, prevádzkovateľ dotknuté osoby požiada o osobitné udelenie súhlasu na spracovanie ich osobných údajov, pričom tento súhlas bude udelený elektronicky vybraním možnosti udeľujem/súhlasím pri znení súhlasu a poučenia tej-ktorej dotknutej osoby o jej právach. Tento súhlas sa udeľuje na dobu v trvaní desať (10) rokov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

  • Vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
  • Uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • Uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
  • Uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
  • Vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
  • Vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
  • Vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu,
  • Vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo dohodnutia obhliadky nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 907 238 867‬ alebo e-mailom na adamsky@remgroup.sk.

Marián Adamský, Predajca

Marián Adamský